Reperation av xCover 4 

Batteri byte:

399 :- 

Display byte:

2199 :- 

Baksida:

2599

Ladd port:

399 :- 

mck72zdbzsscywfx5ejg-2